Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lipid
lipid
['lipid]
Cách viết khác:
lipide
['lipid]
lipin
['lipin]
danh từ
(hoá học) Lipit


/'lipid/ (lipide) /'lipid/ (lipin) /'lipin/

danh từ
(hoá học) Lipit

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lipid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.