Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lighten up
lighten+up

[lighten up]
saying && slang
relax, do not be so serious
Lighten up, Charles. Try to see the humor in life.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.