Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
light draft
light+draft
['lait'drɑ:ft]
danh từ
(hàng hải) mức chìm bản thân (tàu rỗng không có hàng và người)


/'lait'drɑ:ft/

danh từ
(hàng hải) mức chìm bản thân (tàu rỗng không có hàng và người)

Related search result for "light draft"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.