Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lichenize
lichenize
['laikənaiz]
Cách viết khác:
lichenise
['laikənaiz]
như lichenise


/'laikənaiz/ (lichenize) /'laikənaiz/

ngoại động từ
phủ địa y lên

Related search result for "lichenize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.