Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
libelous
libelous
['laibləs]
Cách viết khác:
libellous
['laibləs]
tính từ
phỉ báng, bôi nhọ
a libelous poem
bài thơ bôi nhọ


/'laibləs/ (libellous) /'laibləs/

tính từ
phỉ báng, bôi nh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "libelous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.