Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
liên hiệp quốcnoun
United nations
    tổ chức liên hiệp quốc United Nations Organizations (UNO)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.