Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
letter of introduction
letter+of+introduction
['letəəv,intrə'dʌk∫n]
danh từ
thư giới thiệu


/'letəəv,intrə'dʌkʃn/

danh từ
thư giới thiệu

Related search result for "letter of introduction"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.