Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lent


/lent/

thời quá khứ & động tính từ quá khứ của lend

danh từ

Lent mùa chay, tuần chay (vào tháng ba)

    to keep lent ăn chay


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lent"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.