Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lee
lee
[li:]
danh từ
chỗ che, chỗ tránh gió
under the lee of a house
được một căn nhà che cho khuất gió
(hàng hải) mạn dưới gió, mạn khuất gió của con tàu


/li:/

danh từ
chỗ che, chỗ tránh gió
under the lee of a house được một căn nhà che cho khuất gió
(hàng hải) mạn dưới gió, mạn khuất gió của con tàu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lee"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.