Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
learnt
learnt
Xem learn


/lə:n/

ngoại động từ learnt /lə:nt/
học, học tập, nghiên cứu
nghe thất, được nghe, được biết
to learn a piece of news from someone biết tin qua ai
(từ cổ,nghĩa cổ);(đùa cợt), guộc duỵu âm phâng nội động từ
học, học tập !to learn by heart
học thuộc lòng !to learn by rate
học vẹt !I am (have) yet to learn
tôi chưa biết như thế nào, để còn xem đã

Related search result for "learnt"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.