Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
leap-year


/'li:pjə:/

danh từ
năm nhuận !leap-year proposal
(hàng hải) sự cầu hôn vào năm nhuận (đàn bà chủ động và chỉ có thể làm trong năm nhuận)

Related search result for "leap-year"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.