Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lead time


Lĩnh vực: toán & tin
lead time
Giải thích VN: Thời gian giữa lúc bắt đầu và lúc hoàn thành một quá trình sản xuất mới.
  • lead time / thời gian trải qua: lead time  • Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

    © Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.