Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
layoutbảng, sơ đồ, cấu hình phân phối, sự xắp xếp
digit l. (máy tính) sắp xếp chữ số
wiring l. (máy tính) sơ đồ lắp ráp


bố trí, xếp đặt, layout


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.