Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lay-by
lay-by
['leibai]
danh từ
góc thụt vào để đỗ xe (ở đường phố...)


/'leibai/

danh từ
góc (thụt vào để) đổ xe (ở đường phố...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lay-by"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.