Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lay out


    Chuyên ngành kinh tế
bố thí
chi tiền
chi tiền, xuất tiền
sắp đặt
tiêu (tiền)
xuất tiền
    Chuyên ngành kỹ thuật
chia ra
đập vỡ
làm vỡ
lát
phân ra
sắp đặt
trải
trình bày
vạch tuyến
xây
    Lĩnh vực: xây dựng
giải ra
    Chuyên ngành kỹ thuật
chia ra
đập vỡ
làm vỡ
lát
phân ra
sắp đặt
trải
trình bày
vạch tuyến
xây
    Lĩnh vực: xây dựng
giải ra


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.