Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lawny




lawny
['lɔ:ni]
tính từ
(thuộc) vải batit; như vải batit
có nhiều cỏ


/'lɔ:ni/

tính từ
(thuộc) vải batit; như vải batit

tính từ
có nhiều c

Related search result for "lawny"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.