Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
launching-ways
launching-ways
['lɔ:nt∫iηweiz]
danh từ
đường hạ thuỷ (của tàu)


/'lɔ:ntʃiɳweiz/

danh từ
đường hạ thuỷ (của tàu)

Related search result for "launching-ways"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.