Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
launching-tube
launching-tube
['lɔ:nt∫iηtju:b]
danh từ
ống phóng thuỷ lôi


/'lɔ:ntʃiɳtju:b/

danh từ
ống phóng thuỷ lôi

Related search result for "launching-tube"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.