Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lathee


/'lɑ:ti:/ (lathee)

/lɑ:'ti:/

danh từ

gậy dài bịt sắt (của cảnh sát Ân-ddộ)


Related search result for "lathee"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.