Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lassoer
lassoer
['læsouə]
danh từ
người bắt bằng dây thòng lọng


/'læsouə/

danh từ
người bắt bằng dây thòng lọng

Related search result for "lassoer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.