Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lapsus
lapsus
['læpsəs]
danh từ
sự lầm lỡ, sự lầm lẫn
lapsus celami
sự viết lầm
lapsus linguae
sự nói lẫn


/'læpsəs/

danh từ
sự lầm lỡ, sự lầm lẫn
lapsus celami sự viết lầm
lapsus linguae sự nói lẫn

Related search result for "lapsus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.