Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
landing troops
landing+troops
['lændiηtru:ps]
Cách viết khác:
landing force
['lændiηfɔ:s]
danh từ
quân đổ bộ


/'lændiɳtru:ps/ (landing_force) /'lændiɳfɔ:s/

danh từ
quân đổ b

Related search result for "landing troops"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.