Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
landing strip
landing+strip
['lændiη,strip]
Cách viết khác:
landing field
['lændiη,fi:ld]
danh từ
bãi đáp, bãi hạ cánh


/'lændiɳstrip/

danh từ
bãi hạ cánh; bãi hạ cánh ph

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "landing strip"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.