Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
laminae
laminae
Xem lamina


/'læminə/

danh từ, số nhiều laminae /'læmini:/
phiến mỏng, bản mỏng, lớp mỏng

Related search result for "laminae"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.