Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lamentation




lamentation
[,læmen'tei∫n]
danh từ
sự than khóc
lời than van


/,læmen'teiʃn/

danh từ
sự than khóc
lời than van

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lamentation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.