Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
laicize
laicize
['leiisaiz]
Cách viết khác:
laicise
['leiisaiz]
ngoại động từ
tách khỏi giáo hội, dứt quan hệ với giáo hội; làm trở thành phi giáo hội
to laicize the school
làm cho nhà trường trở thành phi giáo hội


/'leiisaiz/ (laicise) /'leiisaiz/

ngoại động từ
tách khỏi giáo hội, dứt quan hệ với giáo hội; làm trở thành phi giáo hội
to laicize the school làm cho nhà trường trở thành phi giáo hội

Related search result for "laicize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.