Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lagerbeer
lagerbeer
['lɑ:gəbiə]
Cách viết khác:
lager
['lɑ:gə]
như lager


/'lɑ:gə/ (lagerbeer) /'lɑ:gə'biə/

danh từ
rượu bia nhẹ (của Đức)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.