Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
laconicism
laconicism
[lə'kɔnisizm]
Cách viết khác:
laconism
[lə'kɔnizm]
danh từ
cách nói gọn; cách viết súc tích
câu nói hàm súc


/lə'kɔnisizm/ (laconism) /'ækənizm/

danh từ
cách nói gọn; cách viết súc tích
câu nói hàm súc

Related search result for "laconicism"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.