Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lủn củn


[lủn củn]
Too short.
Thằng bé lớn chóng quá, quần áo đã lủn củn rồi
the boy grows so fast that his clothes are too short for him now; the boy has very quicly outgrown his clothes.Too short
Thằng bé lớn chóng quá, quần áo đã lủn củn rồi the boy grows so fast that his clothes are too short for him now; the boy has very quicly outgrown his clothes


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.