Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lượng tình


[lượng tình]
Pardon out of sympathy.
lượng tình cho ai
To pardon someone out of sympathy.Pardon out of sympathy
lượng tình cho ai To pardon someone out of sympathy


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.