Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lã chã


[lã chã]
Stream down, flow down (nói về nước mắt).
" Giọt châu lả chã khôn cầm " (Nguyễn Du)
Her tears streamed down endlessly.Stream down, flow down (nói về nước mắt).
"Giọt châu lả chã khôn cầm " (Nguyễn Du)
Her tears streamed down endlessly


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.