Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
koala

koala


koala

The koala is an Australian marsupial (a pouched mammal) that eats mostly eucalyptus leaves. It is not a bear. This animal is nocturnal (most active at night).

[kou'a:lə]
danh từ
(động vật học) gấu túi


/kou'a:lə/

danh từ
(động vật học) gấu túi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "koala"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.