Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
kinh nhật tụng


[kinh nhật tụng]
(tôn giáo) breviary(tôn giáo) Office
Đọc kinh nhật tụng To say office


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.