Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kingdom-come
kingdom-come
['kiηdəmkʌm]
danh từ
(từ lóng) thế giới bên kia, nơi cực lạc
to go to kingdom-come
sang thế giới bên kia, về nơi cực lạc


/'kiɳdəmkʌm/

danh từ
(từ lóng) thế giới bên kia, nơi cực lạc
to go to kingdom-come sang thế giới bên kia, về nơi cực lạc

Related search result for "kingdom-come"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.