Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
kiểm sát


[kiểm sát]
to control and supervise
xem viện kiểm sát nhân dânInvestigate
Viện kiểm sát nhân dân The people's court of investigation


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.