Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
kiên trì


[kiên trì]
xem kiên nhẫnKeep firmly (to), hold (stand, keep) one's ground, stick tọ
Kiên trì chủ trương To stick to one's decision


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.