Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khối tình


[khối tình]
Obsessive love, haunting passion.
" Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan " (Nguyễn Du)
An obsessive love impossible to dispel even when it is carried with one down into the nether regions.Obsessive love, haunting passion.
"Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan " (Nguyễn Du)
An obsessive love impossible to dispel even when it is carried with one down into the nether regions


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.