Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
kể chi


[kể chi]
to take no notice of...; to have no regard for...
Tụi nó kể chi đến đạo lý
They take no notice of morality
Nó thì còn kể chi đến ai
That chap has no regard for anybodyTake no notice of, have no regard for
Tụi nó kể chi đến đạo lý They take no notice of morality
Nó thì còn kể chi đến ai That chap has no regrad for anybody


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.