Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
kính nể


[kính nể]
to have consideration/respect for somebodyFeel respect and consideration for, to have regard for


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.