Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
josh
josh
[dʒɔ∫]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lời nói đùa vui; lời bỡn cợt
động từ, (từ lóng)
bỡn cợt, trêu chòng, chòng ghẹo

[josh]
saying && slang
fool, tease, kid
Quit joshin' me. Tell the truth.


/dʤɔʃ/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lời nói đùa vui; lời bỡn cợt

động từ, (từ lóng)
bỡn cợt, trêu chòng, chòng ghẹo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "josh"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.