Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
join/dʤɔin/

ngoại động từ

nối lại, chắp, ghép, buộc (cái nọ vào cái kia)

nối liền

    the road joins the two cities con đường nối liền hai thành phố

thắt chặt, hợp nhất, kết hợp, liên hiệp; kết giao, kết thân

    to join forces with hợp lực với

    to join two persons in marriage kết thân hai người trong mối tình vợ chồng

gia nhập, nhập vào, vào

    to join a party gia nhập một đảng

    to join the army vào quân đội, nhập ngũ

tiếp với, gặp; đổ vào (con sông)

    where the foot-path joins the main road ở nơi mà con đường nhỏ nối với con đường cái

    where the Luoc river joins the Red river ở nơi mà sông Luộc đổ vào sông Hồng

đi theo, đến với, đến gặp; cùng tham gia

    I'll join you in a few minutes độ vài phút nữa tôi sẽ đến với anh

    would you join us in our picnic? anh có muốn tham gia cuộc đi chơi ngoài trời với chúng tôi không?

trở về, trở lại

    to join the regiment trở lại trung đoàn (sau ngày nghỉ phép...)

    to join the ship trở về tàu

nội động từ

nối lại với nhau, thắt chặt lại với nhau, kết hợp lại với nhau; liên hiệp với nhau, kết thân với nhau

gặp nhau, nối tiếp nhau

    parallet lines never join hai đường song song không bao giờ gặp nhau

    where the two rivers join ở nơi mà hai con sông gặp nhau

tham gia, tham dự, nhập vào, xen vào

    to join in the conversation tham gia vào câu chuyện

(từ cổ,nghĩa cổ) giáp với nhau, tiếp giáp với nhau

    the two gardens join hai khu vườn tiếp giáp với nhau

(quân sự) nhập ngũ ((cũng) join up)

!to join battle

bắt đầu giao chiến

!to join hands

nắm chặt tay nhau, bắt chặt tay nhau

(nghĩa bóng) phối hợp chặt chẽ với nhau; câu kết chặt chẽ với nhau (để làm gì)

danh từ

chỗ nối, điểm nối, đường nối


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "join"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.