Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jaguar

jaguar


jaguar

The jaguar is a large, spotted wild cat from South and Central America.

['ʒægjuə]
danh từ
(động vật học) báo đốm Mỹ


/'ʤægjuə/

danh từ
(động vật học) báo đốm Mỹ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "jaguar"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.