Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
isonomy
isonomy
[ai'sɔnəmi]
danh từ
quyền bình đẳng về chính trị


/ai'sɔnəmi/

danh từ
quyền bình đẳng về chính trị

Related search result for "isonomy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.