Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
isogamy
isogamy
[ai'sɔgəmi]
danh từ
(sinh vật học) sự đẳng giao


/ai'sɔgəmi/

danh từ
(sinh vật học) sự đẳng giao

Related search result for "isogamy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.