Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
isoclinic
isoclinic
[,aisou'klainik]
Cách viết khác:
isoclinal
[,aisou'klainəl]
tính từ
đẳng khuynh
isoclinic line
đường đẳng khuynh
danh từ
đường đẳng khuynh


/,aisou'klainik/ (isoclinal) /,aisou'klainəl/

tính từ
đẳng khuynh
isoclinic line đường đẳng khuynh

danh từ
đường đẳng khuynh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.