Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
irrepealable
irrepealable
[,iri'pi:ləbl]
tính từ
không thể bãi bỏ được (điều khoản, quy định...)


/,iri'pi:ləbl/

tính từ
không thể bâi bỏ được (điều khoản, quy định...)

Related search result for "irrepealable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.