Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
invigilate
invigilate
[in'vidʒileit]
nội động từ
(to invigilate at something) có mặt (trong một cuộc kiểm tra) để đảm bảo cuộc thi tiến hành hợp lệ, không có gian dối; coi thi
today, my teacher invigilates (at) a chemistry exam
hôm nay, thầy tôi coi thi môn hoá học


/in'vidʤileit/

nội động từ
coi thi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.