Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
investable
investable
[in'vestəbl]
Cách viết khác:
investible
[in'vestəbl]
tính từ
có thể đầu tư được (vốn)


/in'vestəbl/ (investible) /in'vestəbl/

tính từ
có thể đầu tư được (vốn)

Related search result for "investable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.