Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
invertasre


/in'və:teis/

danh từ
(hoá học); (sinh vật học) invectaza


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.