Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inventiveness
inventiveness
[in'ventivnis]
danh từ
tài phát minh, tài sáng chế, óc sáng tạo


/in'ventivnis/

danh từ
tài phát minh, tài sáng chế, óc sáng tạo

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.